Xúc động nhớ lại ngày Quốc khánh đầu tiên của dân tộc

Hình ảnh Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 trở thành mốc son đưa dân tộc ta