Tiến sĩ lái gỗ và trò chơi “đánh trận giả”

-Khi quá lệ thuộc vào bằng cấp để tuyển dụng, kiểm định, đánh giá, sắp xếp nhân lực thì kết